Koszt uczestnictwa 300 zł + VAT

(dla podmiotów sektora finansów publicznych oraz studentów i absolwentów ALK 100 zł + VAT)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Pro Kolej” z siedzibą przy ul. Wspólnej 50A/35, 00-514 Warszawa. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: ado@prokolej.org.

 2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Wspólna 50A/35, 00-514 Warszawa lub za pośrednictwem adresu e-mail: ado@prokolej.org.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapisów, organizacji i realizacji konferencji "Przejazdy kolejowo-drogowe 2019". W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, dane przetwarzane będą również w celu przesyłania informacji o podobnych wydarzeniach organizowanych przez Fundację „Pro Kolej” oraz przekazanie ich Współorganizatorowi tj. Akademii Leona Koźmińskiego z siedzibą przy przy ul. Jagiellońskiej 59, 03-301 Warszawa.

 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych są wyrażone przez Panią/Pana zgody.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych.

 6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.

 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

 12. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw, określonych powyżej, może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sposób określony w ust. 1 i 2.

 13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Lokalizacja

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59 03-301 Warszawa